การเลือกขนาดหอถังเหล็กเก็บน้ำสามาถพิจารณาได้จากเหตุผล 2 ข้อดังนี้
1.ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ใน 1 วัน
2.แรงดันน้ำที่ต้องการ เมื่อเราทราบเหตุผล 2 ข้อก็สามารถพิจารณาได้ยกตัวอย่างดังนี้
    ตัวอย่างที่ 1. กรณีบ้านพักอาศัย ชั้นเดียว มีจำนวนผู้อยู่อาศัย 6 คน ปริมาณการใช้น้ำ 1 คนต่อวัน ประมาณ 120 ลิตร(อ้างอิงข้อมูลจากสำานักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง) ดังนั้นคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำ 720 ลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำในการดน้ำต้นไม้หรือกิจกรรมอื่น ประมาณ 500 ลิตร รวมเป็นการใช้น้ำ 1220 ลิตรต่อวัน แรงดันน้ำที่ต้องการ 1 บาร์ ดังนนั้นเราจึงควรเลือกถัง ขนาด 10 ลบ.ม.(10,000 ลิตร) สูง 10 ม.
    ตัวอย่างที่ 2. กรณีหมู่บ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย สองชั้น มีจำนวน 50 หลังคาเรือน ผู้อยู่อาศัย 250 คน ปริมาณการใช้น้ำ 1 คนต่อวัน ประมาณ 200 ลิตร(อ้างอิงข้อมูลจากสำานักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง) ดังนั้นคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำ 50,000 ลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำในการดน้ำต้นไม้หรือกิจกรรมอื่น ประมาณ 5,000 ลิตร รวมเป็นการใช้น้ำ 55,000 ลิตรต่อวัน แรงดันน้ำที่ต้องการ 2 บาร์ ดังนนั้นเราจึงควรเลือกถัง ขนาด 30-50 ลบ.ม.(30,000-50,000 ลิตร) สูง 20-25 ม. จะเห็นได้ว่าการเลือกขนาดความจุของถังสามาถเลือกได้ที่ช่วงความจุ 30-50 ลบ.ม.เพราะว่าระบบการทำงานของหอถังแชมเปญจะมีระบบควบคุมการสูบน้ำเข้าหอถังโดยจะรักษาระดับแรงดันและปริมาณน้ำในหอถัง
    ทั้งนี้การเลือกขนาดของถังยังมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องอีกพอสมควรที่กล่าวมาเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น หากทางลูกค้ามีความสนใจ สามารถสอบถามกับทาง บริษัทโกวิทถังเหล็ก